Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Cégünk számára kiemelten fontos a weboldalunkra látogatók személyes adatainak védelme, és mindent megteszünk ennek biztosítása ügyében. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük forduljon cégünkhez levélben vagy keresse cégünket honlapunkon található telefonszámon.

A személyes adatok tárolásának módja és biztonságára vonatkozó információk

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén, valamint a szerverközpontokban elhelyezett szerverein találhatók meg.

Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  •  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

  •  hitelessége és hitelesítése biztosított;

  •  változatlansága igazolható;

  •  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Fő irányelvek:

  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

  •  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).

  •  A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).

  •  A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).

  •  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).

  •  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Óvintézkedések

Cégünk adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vezethetők vissza. Az ilyen fenyegetésekkel szemben cégünk megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Személyes adatok módosítása, törlése

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben adataiban változás történt kezdeményezheti azok módosításának kérelmét.  

Sütik használata, statisztika

Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Egyéb

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett, e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, bíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik cégünket.